WOLF-matryoshka

 • WOLF-matryoshka
  Matryoshka doll
 •  
  Matryoshka-wolf - is a bit strange, but why not?
  Matryoshka Doll

  KHVOSTOV
  2011